Huyện Lắk: Phấn đấu mỗi năm hồ Lắk đóng góp 40% tổng doanh thu du lịch toàn huyện

18/09/2023 08:35:19 GMT+7

Ngày 30/8/2023, Huyện ủy Lắk ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU về bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh hồ Lắk để xây dựng huyện Lắk phát triển nhanh – hài hòa – bền vững.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm huy động các nguồn lực, từng bước tôn tạo cảnh quan, bảo tồn và phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh hồ Lắk; thúc đẩy hoạt động du lịch để phát triển kinh tế - xã hội huyện; bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian danh lam thắng cảnh hồ Lắk.

Mục tiêu cụ thể phải đảm bảo cho việc giữ gìn sự toàn vẹn của cảnh quan thiên nhiên, địa hình, địa mạo và các yếu tố địa lý khác chứa đựng sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù, các dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển và các công trình kiến trúc liên quan đến thắng cảnh hồ Lắk; bảo vệ cảnh quan và môi trường - sinh thái của di tích và là khu vực được phép xây dựng các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị của thắng cảnh hồ Lắk. Xây dựng kế hoạch và giải pháp để giữ mực nước của hồ đạt từ 85% diện tích lòng hồ trở lên để phục vụ sản xuất, phát triển du lịch và nuôi trồng các loại thủy sản, trong đó điều tiết và cung cấp nước tưới cho ít nhất 2.000 ha cây trồng hàng năm cho các xã tiếp giáp hồ Lắk. 

Du khách tham quan hồ Lắk

Phấn đấu hàng năm doanh thu từ các dịch vụ du lịch liên quan đến hồ Lắk đóng góp khoảng 40% tổng doanh thu du lịch trong toàn huyện; sản lượng thủy sản hàng năm từ hồ Lắk đem lại đạt ít nhất từ 15% trở lên tổng sản lượng thủy sản của huyện…

Một số giải pháp để thực hiện Nghị quyết: Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương khu vực tiếp giáp hoặc nơi có hồ Lắk thuộc địa bàn quản lý trong việc bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh hồ Lắk. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc gìn giữ, bảo tồn di tích danh lam thắng cảnh hồ Lắk. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh hồ Lắk.

Hoàng Tuyết

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/du-lich/202308/huyen-lak-phan-dau-moi-nam-ho-lak-dong-gop-40-tong-doanh-thu-du-lich-toan-huyen-074135e/

 

Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ

Lễ Tân

Dịch vụ

Thư viện ảnh